XXXX XXXX XXXX1234CREDIT CARDNAME SURNAMEIDNAME SURNAME
Dubai

Tony Robbins, Alicia Keys and Prince EA Live in Dubai

08:00 - 21:0008:00 - 21:00
Tue 3 Sep

Gold

Section 104
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 105
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 106
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 106-1
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 107
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 107-1
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 108
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 109
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 110
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 110-1
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 111
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 111-1
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
8+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 112
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 113
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 117
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 117-1
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 122
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info
Section 122-1
Save 478
2,977.00 AED
2,499.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Gold Seating Area
*Dedicated Gold Check-in Counter
more info less info

Silver

Section 401
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 402
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 402-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 403
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 403-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 404
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 404-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 405
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 405-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 406
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 406-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 407
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 407-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 408
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 408-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 409
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 409-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 410
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 410-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 411
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 411-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
Silver - 412 - 1
Section Do not use
16+
1
1,499.00 AED
Silver - 411 - 1
Section 411-1
16+
1
1,499.00 AED
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 412
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 412-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 413
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 413-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 414
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 414-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 415
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 415-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 416
Save 678
Selling fast
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 416-1
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info
Section 417
Save 678
2,177.00 AED
1,499.00 AED
2,177.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Silver Seating Area
*Dedicated Silver Check-in Counter
more info less info

Ruby

Section 101
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section 101-1
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section 102
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section 103
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section E
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section E-1
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section F
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section D
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section 114
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section 115
Save 778
2,977.00 AED
2,999.00 AED
2,977.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section 116
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info
Section 116-1
Save 778
3,777.00 AED
2,999.00 AED
3,777.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
*Unreserved Seating
*Dedicated Ruby Seating Area
*Dedicated Ruby Check-in Counter
more info less info

Platinum

Section A-1
Save 1578
7,577.00 AED
5,999.00 AED
7,577.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Platinum Seating Area
*Commemorative Event Laminate
*Dedicated F&B outlets
*Dedicated Platinum Entrance and check-in
*Fast Track registration
*Platinum Shuttle Service To & From venue parking
*Unreserved Seating
*Dedicated Platinum Seating Area
*Commemorative Event Laminate
*Dedicated F&B outlets
*Dedicated Platinum Entrance and check-in
*Fast Track registration
*Platinum Shuttle Service To & From venue parking
more info less info
Section B-2
Save 1578
7,577.00 AED
5,999.00 AED
7,577.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Platinum Seating Area
*Commemorative Event Laminate
*Dedicated F&B outlets
*Dedicated Platinum Entrance and check-in
*Fast Track registration
*Platinum Shuttle Service To & From venue parking
*Unreserved Seating
*Dedicated Platinum Seating Area
*Commemorative Event Laminate
*Dedicated F&B outlets
*Dedicated Platinum Entrance and check-in
*Fast Track registration
*Platinum Shuttle Service To & From venue parking
more info less info
Section B-3
Save 1578
7,577.00 AED
5,999.00 AED
7,577.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Platinum Seating Area
*Commemorative Event Laminate
*Dedicated F&B outlets
*Dedicated Platinum Entrance and check-in
*Fast Track registration
*Platinum Shuttle Service To & From venue parking
*Unreserved Seating
*Dedicated Platinum Seating Area
*Commemorative Event Laminate
*Dedicated F&B outlets
*Dedicated Platinum Entrance and check-in
*Fast Track registration
*Platinum Shuttle Service To & From venue parking
more info less info
Section C-1
Save 1578
7,577.00 AED
5,999.00 AED
7,577.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*Dedicated Platinum Seating Area
*Commemorative Event Laminate
*Dedicated F&B outlets
*Dedicated Platinum Entrance and check-in
*Fast Track registration
*Platinum Shuttle Service To & From venue parking
*Unreserved Seating
*Dedicated Platinum Seating Area
*Commemorative Event Laminate
*Dedicated F&B outlets
*Dedicated Platinum Entrance and check-in
*Fast Track registration
*Platinum Shuttle Service To & From venue parking
more info less info

VIP

Section A
19,997.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*VIP Seating Area
*1-on-1 Photo with Tony Robbins
*Access to Exclusive VIP Lounge
*Exclusive Pre-Event VIP Reception
*Superb Lunch Meal at the VIP Lounge
*All Day Refreshments at the VIP Lounge
*Commemorative Event Laminate
*Event Souvenir
*VIP Package and Tickets on Courrier Service
*Dedicated VIP Entrance and check-in
*Fast Track registration
*At venue dedicated parking
*Unreserved Seating
*VIP Seating Area
*1-on-1 Photo with Tony Robbins
*Access to Exclusive VIP Lounge
*Exclusive Pre-Event VIP Reception
*Superb Lunch Meal at the VIP Lounge
*All Day Refreshments at the VIP Lounge
*Commemorative Event Laminate
*Event Souvenir
*VIP Package and Tickets on Courrier Service
*Dedicated VIP Entrance and check-in
*Fast Track registration
*At venue dedicated parking
more info less info
Section B-1
19,997.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*VIP Seating Area
*1-on-1 Photo with Tony Robbins
*Access to Exclusive VIP Lounge
*Exclusive Pre-Event VIP Reception
*Superb Lunch Meal at the VIP Lounge
*All Day Refreshments at the VIP Lounge
*Commemorative Event Laminate
*Event Souvenir
*VIP Package and Tickets on Courrier Service
*Dedicated VIP Entrance and check-in
*Fast Track registration
*At venue dedicated parking
*Unreserved Seating
*VIP Seating Area
*1-on-1 Photo with Tony Robbins
*Access to Exclusive VIP Lounge
*Exclusive Pre-Event VIP Reception
*Superb Lunch Meal at the VIP Lounge
*All Day Refreshments at the VIP Lounge
*Commemorative Event Laminate
*Event Souvenir
*VIP Package and Tickets on Courrier Service
*Dedicated VIP Entrance and check-in
*Fast Track registration
*At venue dedicated parking
more info less info
Section C
19,997.00 AED
16+
*Unreserved Seating
*VIP Seating Area
*1-on-1 Photo with Tony Robbins
*Access to Exclusive VIP Lounge
*Exclusive Pre-Event VIP Reception
*Superb Lunch Meal at the VIP Lounge
*All Day Refreshments at the VIP Lounge
*Commemorative Event Laminate
*Event Souvenir
*VIP Package and Tickets on Courrier Service
*Dedicated VIP Entrance and check-in
*Fast Track registration
*At venue dedicated parking
*Unreserved Seating
*VIP Seating Area
*1-on-1 Photo with Tony Robbins
*Access to Exclusive VIP Lounge
*Exclusive Pre-Event VIP Reception
*Superb Lunch Meal at the VIP Lounge
*All Day Refreshments at the VIP Lounge
*Commemorative Event Laminate
*Event Souvenir
*VIP Package and Tickets on Courrier Service
*Dedicated VIP Entrance and check-in
*Fast Track registration
*At venue dedicated parking
more info less info